Увеличение на жилищните кредити в България за 2022 г.

203
жилищни кредити

Ако в голяма част от света глобалната пандемия все още вилнее с пълна сила, в България тя сякаш е към края си. Това се вижда и в нарастващото потребление по отношение на жилищни и потребителски кредити в началото на 2022 г. Ускореното търсене в бранша обаче може да се обвърже пряко с нарастването на цените на основни суровини.

През последните две години почти няма отрасъл, който да не е незасегнат от Covid кризата. Заедно с това, много бизнеси бяха принудени да затворят. Нарасналата безработица и неясното бъдеще на пазарите потисна и на практика намали покупателната способност на обикновения потребител. Въпреки че много специалисти разчитат последните статистически данни за положителни за кредитната индустрия, това може да увеличи общата задлъжнялост на населението.

Жилищни кредити

В началото на 2022 г., БНБ публикува статистика, според която жилищното кредитиране отчита стабилни и високи ръстове. Според FoxyCredit, тенденцията ще се запази през цялата година. Доказателство за това е увеличението от 46% на жилищните заеми за домакинства за февруари 2022 г. спрямо предходната година.

Друго сравнение показва, че жилищните кредити в левове за домакинства  през последното тримесечие на 2021 г. са отбелязали намаление спрямо предходната година. Данните се равняват на средна лихва от 2,6% и ГПР от 2,84% за септември 2021 г. Статистиката от февруари 2022 г. на БНБ показва продължаващо намаляване, като средната лихва е спаднала с 0.19%, а ГПР с 0.25%.

Кредити за потребление

В унисон с ръста в търсенето на жилищни кредити, foxycredit.com установи подобна тенденция и при потребителските кредити. Всъщност, в този бранш увеличението не е толкова голямо, но определено значително. В сравнение с 2021 г., заемите за домакинства в лева през февруари 2022 г. са с 25% повече. Измерено в конкретни числа, изменението за февруари спрямо януари е 18.7% или почти 96 млн. лв.

Относно тази ниша, статистиката на БНБ сочи, че има плавна тенденция банките да увеличават средния лихвен процент. Повишението в този коефициент е с 0,14% спрямо 2021 г., като средната стойност за февруари тази година е 7.77%. Подобна тенденция се наблюдава и при ГПР, където има 0.13% увеличение спрямо миналата година.

Какво е решението на БНБ за 2022 г.?

Увеличаващото се потребление на жилищни и потребителски кредити определено дава повод за изводи. От една страна, тази статистика има положително значение за кредитната индустрия. От друга страна обаче, това е предпоставка за увеличаване на задлъжнялостта. В дългосрочен план тази тенденция може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си. Естествено, всичко това е подхранено от обезценяването и инфлационните процеси следствие на влошаващите се икономически условия.

Като противодействие на проблема, БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер за местни кредитни рискови експозиции. Мярката предвижда промяна с 1% считано от 1 октомври 2022 г. и 1.5% от 1 януари 2023 г. До края на септември 2022 г. равнището на антицикличния буфер ще запази ниво от 0.5%. Идеалната цел на това решение е засилване на устойчивостта на банковата система в случай на нарастване на необслужваните кредити и обезценките.

Заключение

Въпреки намаляването на случаите на Covid-19, настоящата война в Украйна допринася за общата несигурност по отношение на развитието на икономическата среда. Освен това, високата кредитна активност буди допълнителни съмнения в устойчивостта на бранша. Поради тази причина, БНБ взима мерки за справяне с евентуалните сътресения по отношение на способността за разплащане.

Като цяло, 2022 година отбелязва категорично нарастване на търсенето на заеми под формата на жилищни и потребителски кредити. Въпреки че това поставя под риск платежоспособността на кредитополучателите, намаляването на броя заразени и отслабването на мерките определено оказва влияние в търсенето на кредити. Основните предвиждания стигат до заключението, че тази тенденция ще продължи през цялата година. Това определено ще съживи кредитната индустрия и ще я върне към показателите отпреди 2020 г.